Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

कुन कोठामा के काम हुन्छ ?

कोठा नं.१० -प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्य कक्ष
कोठा नं. १ -सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष
कोठा नं.२ -प्रशासकीय अधिकृत
कोठा नं. ३ -राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता
कोठा नं.५ -राहदानी शाखा
कोठा नं.६ -स्थानीय प्रशासन शाखा
कोठा नं.८ -नयाँ नागरिकता शाखा
कोठा नं. ९ -प्रतिलिपी नागरिकता शाखा

कोठा नं. १२ -मुद्दा / ठाडो उजुरी शाखा

कोठा नं. १३ -जिन्सी तथा भण्डारण शाखा
कोठा नं. १४ -लेखा शाखा