Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

नागरिक बडापत्र

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी भरतमणी पाण्डे

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ 

नागरिक वडापत्र

सि.नं

विषय

 

आवश्यक कागजात

लाग्ने अवधि

लाग्ने दस्तुर

जिम्मेवार पदाधिकारी

गुनासो सुन्ने अधिकारी

 

 

राहदानी

दुई प्रति राहदानी फाराम र ४ प्रति फोटो

 

रित पुगी आएकै दिन

 

 

रु ५०००।–

 

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

 

नागरिकताको दुई प्रति प्रतिलिपि र सक्कल ना.प्र.

१.

राहदानी हराएकोमा सूचना प्रकाशित भएको सक्कल पत्रिका र प्रहरी प्रतिवेदन

 

 

नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्रको प्रतिलिपि

२.

(क) नागरिकता

 

फोटो प्रमाणित गरी गा.पा/न.पा.ले सिफारिस गरेको अनुसूची–१ फाराम

 

रित पुगी आएकै दिन

 

रु १० को टिकट

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

बाबु, आमा वा ३ पुस्ता भित्रको वंशज देखिने नागरिकताको सक्कल सहितको प्रतिलिपि १ प्रति र सनाखत

हालसालै खिचेको दुवै कान देखिने फोटो तीन प्रति

विवाहित महिलाको हकमा माईतीतर्फको वंशज देखिने बाबु, आमा वा ३ पुस्ता भित्रको व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र पतिको नागरिकता र पतिको सनाखत ।

वंशज खुलाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा वंशज/जन्मको आधार खुलाई सम्बन्धित गा.पा/न.पा.भित्रका ५ जना व्यक्तिले ना.प्र. सहित सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा गरिदिएको सर्जमीन मुचुल्का र वडाभित्रका ३ जना व्यक्तिको नागरिकता सहित कार्यालयमै उपस्थित भै सनाखत गर्नु पर्ने ।

जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

7

बसाइ सराइ भई आएकोमा सो को प्रतिलिपि

 

 

 

 

(ख) कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिनु पर्दा

 

सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र

 

रित पुगी आएकै दिन

 

रु १० को टिकट

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

बसोबास रहेको सम्बन्धित गा.पा./न.पा.ले सिफारिश गरेको अनुसूची फाराम २ प्रति

हालसालै खिचेको ४ प्रति फोटो र सम्बन्धित अभिभावकको नागरिकता

 

(ग) वैवाहिक अंगिकृतको नाताले ना.प्र लिनु पर्दा

तोकिएको अनुसूची ७ फाराम भरी सम्बन्धित गा.पा/न.पा.को सिफारिस । पतिको नागरिकताको प्रतिलिपि र सनाखत ।

रित पुगी आएकै दिन

 

 

रु १० को टिकट

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

माईती देशको ना.प्र. परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

नागरिकता महलमा उल्लिखित अन्य प्रकृयाहरु पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।

 

भारत माइति भएको महिलाको हकमा सम्बन्धित गा.पा./न.पा. को स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले गरिदिएको विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र अन्य मुलुकको महिलाको हकमा विवाह दर्ता अधिकारीले गरिदिएको विवाहदर्ता प्रमाणपत्र ।

(घ) नागरिकताको प्रतिलिपि

सम्बन्धित गा.पा/न.पा. ले फोटो सहित सिफारिस गरेको तोकिएको निवेदन फारम ।

रित पुगी आएकै दिन

रु.१५ को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

दैवी प्रकोप उद्धार राहत लिनुपर्दा

 

पीडित व्यक्तिको निवेदन

रीत पुगी आएमा सोही दिन र थप बुझ्नुपर्ने वा स्थलगत निरिक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो कार्य समाप्त भएको १ दिनभित्र

 

रु १० को टिकट

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

३.

निवेदनलाई प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिस १ र प्रहरी प्रतिवेदन १

पीडित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रकोपबाट क्षति भएको घर, भवन तथा अन्य संरचनाको फोटो १ प्रति

४.

नाबालक प्रमाणित

तोकिएको निवेदनमा फोटो टाँसी सम्बन्धित गा.पा/न.पा. बाट फोटो प्रमाणित गरि आएको

रित पुगी आएकै दिन

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

बाबु र आमाको ना.प्र.को प्रतिलिपि र विवाह दर्ता

नावालकको जन्मदर्ता

गा.पा/न.पा.बाट फोटो सहित प्रमाणित गरेको नाता प्रमाणित पत्र र हालसालै खिचेको ३ प्रति फोटो

५.

चालचलन प्रमाणित

बेहोरा खुलाई निवेदन दिने

 

रित पुगी आएकै दिन

 

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

सम्बन्धित गा.पा./न.पा.को सिफारिस

3

प्रहरी सर्जमीन मुचुल्का

4

आवश्यक अन्य कागजातहरु

6.

 

नाम, थर, उमेर, जात सच्याउने

बेहोरा खुलाई निवेदन

 

रित पुगी आएकै दिन

 

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

सम्बन्धित गा.पा/न.पा.को सिफारिस

विद्यालय/जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस

थर सच्याउनको लागि सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस

फरक पर्न गएको प्रमाणत्रको कागजात

हालसालै खिचेको फोटो ३ प्रति (तर व्यक्तिको पूर्वपहिचान सम्पूर्ण परिर्वतन हुने गरी संसोधन गरिने छैन ।)

7.

 

(क) संस्था दर्ता

संस्थाको ३ प्रति विधान सहितको अनुसूची १ बमोजिम निवेदन

 

रित पुगी आएकै दिन

 

 

रु.१०00

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

तदर्थ समितिको पदाधिकारीहरुबाट शिर पुछारमा दस्तखत भएको ३ प्रति विधान सहित नागरिकताको प्रतिलिपि

सम्बन्धित गा.पा/न.पा.को सिफारिस

प्रहरी प्रतिवेदन

भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

(ख) संस्था नवीकरण

नविकरण गर्नुपर्ने आ.व.को प्रगति विवरण

 

रित पुगी आएकै दिन

 

 

रु. 500

 

प्रशासकीय अधिकृत

 

 

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

नविकरण सम्बन्धी वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि

गत आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

संस्थाको प्याडमा नविकरणको लागि लेखिएको निवेदन

प्रमाणपत्र सक्कलै र सोको प्रतिलिपि थान १

सम्बन्धित गा.पा./न.पा. को सिफारिस

8.

 

पारिवारिक विवरण सहितको नाता प्रमाणितको लागि निवेदन ।

 

रित पुगी आएकै दिन

 

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

नाता प्रमाणित पेन्सन केश प्रयोजनका लागि

पारिवारिक विवरण सहितको सम्बन्धित गा.पा/न.पा.को सिफारिस

 

परिवारको सदस्यको ना.प्र.प./जन्मदर्ता/विवाहदर्ता/ मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि

 

 

4

पेन्सन पट्टा र अन्य आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि

9.

     

निवेदन दर्ता भएको १५ दिनपछि

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

   

सम्बन्धित गा.पा/न.पा.बाट अविवाहित भएको प्रमाणपत्र वा सिफारिश

प्रहरी प्रतिवेदन

   

 

निवेदन दर्ता भएको १५ दिनपछि

रु.१० को टिकट

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

 

 

 

 

 

 

 

   

१०.

(क) हातहतियार स्वेदशमै बिक्री वितरण गर्दा

 

ढाँचा बमोजिमको लिने दिने दुवैको निवेदन

हाल यो व्यवस्था निष्क्रिय रहेको

 

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

नागरिकताको फोटोकपी

राजिनामा कागज

नियमानुसार नेपाल सरकारबाट तोकिएको बैंकमा राजश्व शीर्षक नम्बर १–१–५–३० मा जम्मा गरेको दस्तुर वा कार्यालयमै रकम जम्मा गरेको रसिद

(ख) हातहतियार नवीकरण गर्दा

 

रु. १० को टिकट सहित निवेदन

सोही दिन

 

तोकिए बमोजिम

 

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

नियमानुसार नेपाल सरकारबाट तोकिएको बैंकमा राजश्व शीर्षक नम्बर १–१–५–३० मा जम्मा गरेको दस्तुरको बैंक भौचर वा कार्यालयमै रकम जम्मा गरेको भए सो को रसिद

साथमा हातहतियारको इजाजतपत्र

(ग) हातहतियार नामसारी गर्दा

सम्बन्धित गा.पा./न.पा./न.पा. को सिफारिस

 

रित पुगी आएकै दिन

तोकिए बमोजिम

 

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

हातहतियार खरखजानाको अनुमतीपत्र

मृत्यु भएकाको हकमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

हतियार नामसारी हुने व्यक्तिको चरित्र प्रमाणपत्र र निरोगिताको प्रमाणपत्र

हकदार खुलेको कागज

नियमानुसार नेपाल सरकारबाट तोकिएको बैंकमा राजश्व शीर्षक नम्बर १–१–५–३० मा जम्मा गरेको दस्तुरको बैंक भौचर वा कार्यालयमै रकम जम्मा गरेको भए सो को रसिद

११.

विष्फोटक पदार्थको इजाजत

फर्म वा कम्पनीको सिफारिस

 

रित पुगी आएकै दिन

तोकिए बमोजिम

 

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

रु. 10 को टिकट सहित ढाँचा बमोजिमको निवेदन

नियमानुसार नेपाल सरकारबाट तोकिएको बैंकमा राजश्व शीर्षक नम्बर १–१–५–३० मा जम्मा गरेको दस्तुरको बैंक भौचर वा कार्यालयमै रकम जम्मा गरेको भए सो को रसिद

12.

नेपाल चीन सीमा प्रवेश अनुमतिपत्र

चीनसंग सीमा जोडिएको गा.पा/न.पा.को सिफारिस

 

रित पुगी आएकै दिन

तोकिए बमोजिम

 

प्रशासकीय अधिकृत

प्र.जि.अ./ स.प्र.जि.अ.

रु. १० को टिकट सहित निवेदन

२ प्रति फोटो, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोल्पा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-09 13:57:45

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ

Powered By: ProActive Developers