नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


प्रगती विवरण

यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सरकारी फौजदारी मुद्दाहरुको (मिति २०७०/०४/०१ देखी २०७१/०३/३२ गते सम्म) गत आ व ०७०/७१ को प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार भएको ।

निम्न

    सि नं

           मुद्दाको विवरण

    गत आव ०६९/७०  को        जिमेवेवारी सारेको

   चालु आव ०७०/७१

    मा दर्ता हुन आएका

     जम्मा

फछर्यौट

           बाँकी

    गतको

   यसको

   जम्मा

   गतको

   यसको

   जम्मा

     १

    हातहितयार खरखजाना

                ७

                 २

       ९

      २

      १

     ३

     ५

       १

     ६

     २

     केही सार्वजनिक अपराध

            १०७

               ६७

     १७४

      २७

     २५

     ५२

      ८०

     ४५

    १२५

     ३

    सवारी ज्यान क्षतिपुर्ति

              ६७

              १५

      ८२

      ३६

       ८

     ४४

      ३१

      ७

     ३८

      ४

       कालो बजारी

                 १

                -

       १

     ०

       ०

      ०

       १

      ०

      १

 

           जम्मा

             १८२

               ९४

    २७६

      ६५

      ३४

     ९९

     ११७

    ५३

    १७०

 

 

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय