नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
धादिङ्ग


कोठा नं ०५

कोठा नं ०५ राहदानी फाँट बाट हुने सेवा प्रवाहः

·         राहदानी फारम संकलन गर्ने

·         संकलन भएको फारम केन्द्रीय राहदानी विभागमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने

·         केन्द्रीय राहदानी विभागबाट तयार भएका राहदानी कार्यालयका ल्याउने व्यवस्था मिलाउने

·         राहदानी वितरण गर्ने आदी

             राहदानी फारम पेश गर्दा आवास्यक पर्न‌े कागजागहरु

     १ नागिरकताको प्रमाणपत्र तथा सोको फोटोकपी

      २ ICAO को NORMS अनुसारको फारम २ प्रति

      ३ ३५x४५ MM साइजको फाटो ५ प्रति

      ४ रु ५,०००/- राजश्व बुझाएको भौचर

               पुरानो राहदानी नविकरण गर्ने

      १ पुरानो राहदानी

       २ माथी उलल्खित १,२,३ नं. फारम तथा फोटो

       ३ रु ५०००/- राजश्व बुझाएको भौचर

               पुरानो राहदानी हराएमा

       १ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेको पत्रिका

       २ प्रहरी प्रतिवेदन

       ३ रु १००००/- राजश्व बुझाएको भौचर

              पुरानो राहदानी च्यातिएका

      १ पुरानो राहदानी

      २ माथी उलल्खित १,२,३ नं. फारम तथा फोट 

      ३ रु १००००/- राजश्व बुझाएको भौचर

         

 

         राहदानी प्राप्त भए नभएको बारे जानकारी लिन कार्यालयमा रहेको नोटिसबोर्ड सेवाको फोन नं 1618010520121 डायल गरी जानकारी लिन सकिन्छ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय